Forsiden  Aktiviteter  Nyhedsbrev  Vært - hvordan?  Foreningen Servas

Generalforsamling i
Foreningen Servas Danmark

Referat af generalforsamling 2012

Holdt på  Dalumskolen i Odense d. 15 april

Dagsorden iflg. vedtægterne

1.Valg af dirigent og referent.
2. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag, herunder eventuelt fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
På valg er Mona Petersen, Heiner Gringmuth, Jan Degrauwe, Cecilie Larsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt

Vi startede som sædvanlig med brunch og indledte generalforsamlingen lidt over klokken 12.

1.      Valg af dirigent og referent. Viggo Boller blev valgt som dirigent. Ingrid Pedersen som referent

2.      Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. I sin beretning sagde Jan Degrauwe, at Danmark stadig er et lille land med store armbevægelser. I begyndelsen af august var Danmark vært for det første nordiske Youth Meeting i Servas-regi. Omkring 50 unge i alle aldre (der er ingen aldersgrænse for deltagelse i ungdomsarbejdet) mødtes i Lerbjergcentret i Hvalsø ved Roskilde til nogle inspirerende dage. Man kan læse om arrangementet på vores hjemmeside og Facebook, og det lykkedes at få arrangementet omtalt i aviser og på nationalt tv (se klippet på youtube).

Også i august havde vi vores hyggelige, årlige sommertræf i Gunna Starcks gårdhave nær Kultorvet i København. Datoen er næste træf er ikke fastlagt, men bliver det snart.

Danske bestyrelsesmedlemmer deltog i Servas Tysklands generalforsamling i september og ved den svenske i marts 2012. Invitationer til disse møder bliver lagt på hjemmesiden, og alle er velkomne til at deltage.

Den danske værtsliste er i år blevet opdateret elektronisk. Det gør opdatering lettere i fremtiden. Den nye værtsliste er på vej til værterne og landesekretærerne.

I august holdes den internationale generalforsamling i Polen. Forberedelserne er i gang. Jan Degrauwe og Sus Thestrup er delegerede fra Danmark. Et af forslagene er, at Servas skifter bank og afregningsvaluta. Det er dyrt, at al international mellemregning sker i schweiziske franc.  Desuden nævnte Jan, at der er god gang i arbejdet med Servas Online.

Et af emnerne bliver også at registrere Servas som en NGO i et land med en moderne NGO-lovgivning.  Der har været holdt en Distant Vote om emnet. Det anbefales at Jan/Sus konfererer med vært Nanna Werdelin ( der er jurist) om konsekvenserne af forslaget.

Der arbejdes desuden med at lave Servas Family Group, som der opstod ide til i Hvalsø.

 Polen holder også et ungdomstræf. Servas Danmark vil støtte (økonomisk) en ung dansker, der ønsker at deltage på dansk afdelings vegne.

Under debatten blev det bl.a. diskuteret om en Family Group kunne være med til at fragmentere Servas – og om ikke den var overflødig. Sus Thestrup svarede, at formålet udelukkende er at gøre børnefamilier opmærksom på, at det også er muligt at være Servasrejsende med børn. Der skal ikke en særlig signatur i værtslisten.

3.      Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. Kasserer Ingrid Pedersen gennemgik regnskabet. Vi havde et underskud på 5464,47 kr. Det skyldes bl.a., at sidste års g.f. havde besluttet at give et tilskud til Youth arrangementet og finansiere en deltager fra Venezuela ( i samarbejde med de øvrige nordiske lande).Generalforsamlingen tilkendegav, at vi også i fremtiden kan bruge penge på udvikling af Servas og finansiere deltagere fra andre lande, men overlod i øvrigt til bestyrelsen at træffe beslutninger om donationer.

Der blev også spurgt, om SOL betyder, at alt skal gøre elektronisk. Det er der ikke tale om, men listerne vil i højere grad kunne udleveres som elektroniske filer. Emnet bliver diskuteret på den internationale generalforsamling. 
4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer.

Der var ikke indsendt forslag i forvejen. Men det blev foreslået, at bestyrelsen til næste generalforsamling kommer med et forslag til, hvor stor vores formue skal være. Den er i øjeblikket lidt større end nødvendigt, men pengene er anbragt i Merkur og Oikos – på konti, der støtter bæredygtig verdenshandle og mikrolån. Pengene er dermed aktive i at tjene ’gode formål’.                    
5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag, herunder eventuelt fastlæggelse af kontingent.

Kassereren fremlagde et budgetforsalg med et forventet underskud på 9.720 kroner. Udgiften til deltagelse i møderne i Polen var sat til 15.000 kr., men generalforsamlingen forhøjede beløbet til 20.000 kr. Dermed har budgettet et forventet underskud på 14.720 kroner.  Der skal fortsat ikke betales kontingent til Servas.  
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
 Mona Petersen, Heiner Gringmuth, Jan Degrauwe og Cecilie Larsen blev genvalgt til bestyrelsen. Dorte Kjær og Gunilla Heick blev genvalgt som suppleanter.
7. Valg af revisor. Gunna Starck blev genvalgt som revisor.  
8. Eventuelt

Servas International efterlyser folk der vil foretage ’langdistance-interview’ med nye rejsende fra lande, der ikke har en servassekretær. Det kan foregå på telefon eller Skype.

Bestyrelsen laver en opdatering af vejledningen til interviewere, og opfordrer værter til at melde sig som interviewere.

Vores gamle folder skal opdateres, så man evt. kan printe den ud og sætte den op på opslagstavler. Sus opdaterer den og sender den til Viggo, så den kan ligge på hjemmesiden, hvorfra den kan printes.

Cecilie og Viggo samarbejder om at opdatere hjemmesiden. Vi kan hente inspiration fra Sverige, men teknisk er deres lidt vanskelig at opdatere. Leif Schou tilbød hjælp til at opdatere hjemmesiden.

Viggo Boller takkede for god ro og orden, hvorefter Jens Henriksen viste os rundt i Odense.

 Hilsen og tak for et hyggeligt møde.  
Ingrid

 Opdateret 31-05-12