Forsiden  Aktiviteter  Nyhedsbrev  Vært - hvordan?  Foreningen Servas

Referat: Generalforsamling i Servas Danmark søndag d. 14. april 2013

Generalforsamlingen blev holdt i Kvartershuset i Jemtelandsgade på Amager og havde cirka 20 deltagere.  Efter brunch blev generalforsamlingen holdt efter denne dagsorden:

1.Valg af dirigent og referent.
2. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
4.a Hvor mange penge skal vi have i reserve? Vi har i de seneste år brugt af formuen. Bestyrelsen foreslår, at de penge, der står i OIKOS (75.000 kr.) og Merkur (ca. 27.000) er urørlige. De øvrige penge kan vi bruge nogle af til fx at støtte udenlandske deltagere i internationale møder m.v.
5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag, herunder eventuelt fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Jens Henriksen, Susanne Thestrup og Ingrid Pedersen er på valg til bestyrelsen. Jens genopstiller ikke.
Gunilla Heick og Dorte Kjær genopstiller som suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt

 1 Valg af dirigent og referent.

Viggo Boller blev valgt som dirigent, Ingrid Pedersen som referent

2 Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år.

Jan Degrauwe aflagde bestyrelsens beretning. Han nævnte bl.a. den internationale generalforsamling i Piasci i Polen. Jan Degrauwe og Susanne Thestrup deltog, og har skrevet en grundig beretning, som alle værter har fået tilsendt sammen med den nye værtsliste. Blandt emnerne var Servas Online, SYLE-projektet, ungdomsprojekter og familier i Servas.

Lige før konferencen havde vi vort traditionelle møde hos Gunna i hendes gårdhave i det indre København. Det er en hyggelig sammenkomst, som alle servasinteresserede kan deltage i. Næste gang er 10.augist klokken 14.

 Danske servasværter har i årets løb deltaget i servas-arrangementer i Tyskland, Holland, Sverige og Israel.

Værtslisten er netop blevet udsendt.

Desværre er antallet af rejsende faldende. Det er meget trist. Antallet af rejsende sidste år var 177 (mod 222 året før). Antallet af værter falder også – men vi er stadig mange: 229. Der har været 191 besøg hos danske værter ( det er lidt flere end året før).

Der har været holdt tre bestyrelsesmøder. På to af dem var et bestyrelsesmedlem med på Skype fra hhv. Odense og Senegal.

Beretningen blev godkendt.


3 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

Regnskabet viste et underskud på 11.436 kroner. Det skyldes dels, at der var færre rejsende, dels at der i år har været internationalt Servas-træf. Desuden betaler vi, vanen tro, for alle benyttede stamps. Vi støtter på den måde Servas International.

Regnskabet blev godkendt.


4 Forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
4a Hvor mange penge skal vi have i reserve? Vi har i de seneste år brugt af formuen. Bestyrelsen foreslår, at de penge, der står i OIKOS (75.000 kr.) og Merkur (ca. 27.000) er urørlige. De øvrige penge kan vi bruge nogle af til fx at støtte udenlandske deltagere i internationale møder m.v.

Bestyrelsen havde stillet ovenst. forslag, som blev vedtaget, men med en opfordring om, at bestyrelsen næste år sender et bedre formuleret forslag. Udtrykket ’urørlige’ kan misforstås, for pengene i Oikos og Merkur er ikke urørlige i juridisk forstand.

De må bare ikke indgå i driften uden det besluttes på en generalforsamling.

Formuleringen skal derfor laves om, men bestyrelse vil efterleve intentionerne.

Gunna Starck, intern revisor, bemærkede, at det jo fremgår af budgettet, hvordan bestyrelsen må disponere.

 

5 Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag, herunder eventuelt fastlæggelse af kontingent.

Kassereren fremlagde et budgetforslag, hvor der budgetteres med et overskud på 12.300 kroner. (Det blev ændret til 10.300, da der er en ekstraudgift til trykning af  SIGA-rapporten på ca. 2000 kr)

Indtægternes forventes at blive på 60.000 kr. udgifterne på 49.700 kr.

Desuden fik bestyrelsen lov til at anvende et mindre beløb på at deltage i et nordisk møde, der skal støtte svenske Jonny, der er valgt som intl. generalsekretær.

 
6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Jens Henriksen, Susanne Thestrup og Ingrid Pedersen er på valg til bestyrelsen. Jens genopstiller ikke.
Susanne Thestrup og Ingrid Pedersen blev genvalgt og i stedet for Jens Henriksen blev Didde Dalkvist valgt. Og generalforsamlingen takkede Jens for hans store indsats i bestyrelsen, og den kommende indsats i Servas, da han fortsat vil påtage sig at redigere den danske værtsliste i samarbejde med Viggo.

Gunilla Heick og Dorte Kjær genopstiller som suppleanter.

Begge blev genvalgt

7 Valg af revisor.

Gunna  Starck blev genvalgt.

8 Eventuelt
Under evt. var følgende til debat og orientering:

*En (seriøs) dansk rejsende var blevet afvist, da han i forbindelse med en konference havde bedt om en enkelt overnatning. Han blev kaldt ’businessman’.

* Returnering af lister. Hvordan håndteres det, når de er elektroniske?  ( Sv. Man lover at slette dem og skal som altid sende en lille rapport om rejsen for at få sit depositum retur).

*Inger Jørgensen anbefalede billig og festlig overnatning på FDFs sovesal i Rysensteensgade, hvis Servasværter ikke er en mulighed.

*Sus fortale om det hyggelige svenske årsmøde, hvor generalforsamlingen kun er en lille del af arrangementet. Der var også en spændende udflugt til  og rundvisning på Arme-museet (svarende til vores Tøjhusmuseum).

*Heiner opfordrer til at man sender sine rejseberetninger til Viggo, så de kan komme på hjemmesiden og inspirere kommende rejsende.

* Flere opfordrede til, at man konsekvent fornyr sit IB hvert nytår. Så er man altid rejseklar – og skal bare have en liste. Af samme grund kan det være praktisk at par, der ikke altid rejser sammen, har hver sit IB i stedet for at være på det samme. ( Viggo har allerede lagt en formular med plads til kun én person på hjemmesiden)

*Inger Jørgensen gjorde opmærksom på sitet www.gomore.dk, der tilbyder samkørsel mellem landsdelene. Det sparer penge og brændstof.

Næste servas-træf er 10.august kl. 14 hos vært Gunna Starck, Rosengården 5 (nær Nørreport station) Kbh.

Generalforsamlingen sluttede klokken 14.20.