Tilbage

Generalforsamling i Foreningen Servas Danmark

Referat, generalforsamling 2014
Generalforsamlingen blev holdt på Danhostel i Ribe 13.april 2014,

23 medlemmer var tilmeldt brunch og deltog i generalforsamlingen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer.

Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring:
§3 Medlemskab:
Man kan blive medlem af Servas efter et interview med en af Servas' interviewere. Medlemmer af Servas Danmark er alle værter, der er optaget i Servas Danmarks seneste værtsliste. Medlemmer er endvidere alle, der inden for det pågældende samt foregående kalenderår har fået introduktionsbrev til at rejse med Servas.
Andre, der går ind for foreningens formål og abonnerer på Servas-bladet, kan søge om optagelse.
ændres til:
§3 Medlemskab:
"Medlemmer af Servas Danmark er alle værter, der er optaget i Servas Danmarks seneste værtsliste. Medlemmerne er endvidere alle der har et gyldigt introduktionsbrev til at rejse med Servas.
Andre, der går ind for foreningens formål, kan være støttemedlem."
Det praktiske med at blive støttemedlem (bl.a. kontingent) kan aftales hvis denne ændring skulle godkendes.

5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag, herunder eventuelt fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt

Forslag fra medlemmer, herunder forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer, skal indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Dagsordenen for generalforsamlingen, herunder forslag fra medlemmer, offentliggøres på foreningens internetside og kan rekvireres fra bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen

1. Valg af dirigent og referent.
Mona Petersen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Ingrid Pedersen blev valgt som referent.

2. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år.
I sin beretning nævnte Jan Degrauwe, at der har været stille i Servas, siden den internationale generalforsamling i Polen 2012.
Han nævnte at:
* På internationalt niveau arbejdes der bl.a. videre med at få lanceret Servas ”online”.
* Der er valgt en ny international Servas Ungdomsgruppe, efter beslutning på forrige års generalforsamling i Polen.
* Der er ved at blive etableret en Servas International Youth Fund.
* Der arbejdes med fælles retningslinjer i klagesager.
* Afstemning via mail (Distant Vote) i Servas International er taget i brug og fungerer.
* Herhjemme har vi holdt vores årlige Servas komsammen hos Gunna Starck i august måned.
* Værtslisten er udsendt med posten til alle vores danske værter.
* Bestyrelsen har holdt to bestyrelsesmøder i løbet af året.
* Der er udsendt flere både danske og internationale elektroniske nyhedsbreve.

Han nævnte også, at både antallet af værter og rejsende er for nedadgående. Det ærgrer os og er uforståeligt, for både prisen på flybilletter og tidsånden taler til fordel for øget rejseaktivitet med brug af Servas.

Nogle tal siden sidst: 165 danske rejsende (+ børn) i 2013 (177 i 2012, 222 i 2011)
. 229 værter i 2013 (254 i 2012, 263 i 2011 og 221 i listen i år)
. 180 Servasbesøg i Danmark (fra 24 lande) efter svarskema, 191 i
2012, 174 i 2011.
. omkring 35 2014-rejsende pt. (40 sidste år på samme tidspunkt)

I marts 2014 kunne vi fejre Birgitte Damsgaards 100 års fødselsdag.
Birgitte har været sekretær for Servas Danmark i mere end 30 år, indtil hun stoppede som 90-årig.
Servas´ bestyrelse var mødt op hos Birgitte, og sammen med nogle andre gæster havde vi en hyggelig eftermiddag.

Under beretningsdebatten spurgte Gregers Hoff, hvor mange rejsende, der er nye. Susanne Thestrup svarede, at der er tale om cirka en tredjedel, og at ganske mange af dem er unge.
Hun nævnte også, at flere rejser flere gange om året.
Næsten alle lister findes i dag elektronisk og kan sendes som pdf. Danmark er et af kun 11 lande, der fortsat udsender printede lister.
Fire lande accepterer ikke, at listerne udleveres elektronisk.
Listerne sendes til de rejsende via Dropboks, da e4mail ikke regnes som sikkert nok.
Den danske procedure vedr. depositum er ikke ændret. Man får sit depositum, når man sender en rapport om rejsen og har slettet listen.
Den (elektroniske) danske liste har en søgefunktion, så man kan søge efter fx ’psykolog’ eller ’wheelchair’. Sus laver en skriftlig vejledning til at bruge søgefunktionen.


3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
Ingrid Pedersen fremlagde regnskabet. Der er et overskud på 9717 kr. Det skyldes del, at nogle bestyrelsesmedlemmer ikke har fået refunderet deres udgifter inden årets udgang og at der ikke i år har været holdt internationale møder.
Desuden har vi mistet en del af renteindtægten på vores kontor i Merkur. Der er tale om risikovillig kapital, som kan investeres i projekter, der støtter Verdenshandel. Et af disse projekter er ikke gået godt, så vi har mistet 954,37 kr.
Steen Carlsen gjorde opmærksom på, at dette burde have været forklaret i en note i regnskabet.
Herefter blev regnskabet godkendt.
Cecilie bad om, at bestyrelsen laver faste retningslinjer for, hvem der kan søge støtte til at deltage i udenlandske arrangementer.


4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
Vedtægterne er lidt uklare mht til medlemskab af Servas. Bestyrelsen havde derfor fremsat forslag, der præciserer, hvordan man bliver medlem. En enig generalforsamling vedtog:
Nyt til §3
Medlemmer af Servas Danmark er alle værter, der er optaget i Servas Danmarks seneste værtsliste. Medlemmer er endvidere alle, der har et gyldigt (dansk) introduktionsbrev til at rejse med Servas.
For at blive medlem skal man interviewes og godkendes af en af Servas' interviewere. Andre, der går ind for foreningens formål kan være støttemedlem uden stemmeret.
Der blev ikke besluttet noget kontingent for støttemedlemmer.

5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag, herunder eventuelt fastlæggelse af kontingent.
Kassereren fremlagde et budget, der blev vedtaget.
Under dette punkt drøftede man også forskellige ’PR-tiltag’ for Servas. Ingen af dem er dog forbundet med udgifter.
Mads Hoff foreslog bl.a. at vi lægger en lille folder fx på biblioteker og andre steder. Heiner Gringmuth gjorde opmærksom på, at en sådan folder allerede ligger på hjemmesiden, og alle er meget velkomne til at printe den ud og fordele den, hvor de færdes.
Alle opfordres selvfølgelig også til at fortælle om Servas.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Susanne Thestrup, Jan Degrauwe, Heiner Gringmuth og Cecilie var på valg. Alle blev genvalgt.
Dorte Kjær og Gunilla Heick blev genvalgt som suppleanter,
7. Valg af revisor.
Gunna Starck blev genvalgt som revisor

8. Eventuelt
Viggo bad om at få en opdateret liste over alle interviewere. Den sender Jan til ham.
En vært spurgte, hvad man gør, når man får en henvendelse fra en rejsende, der ikke har ulejliget sig med at skrive til hver enkelt vært, men bare skriver til fx 20 værter i en samlet mail.
Nogle lader være med at svare, andre skriver tilbage og beder om at få uddybet, hvorfor den rejsende lige har valgt én, som vært. Men der var enighed om, at fremgangsmåden ikke er korrekt. Man får mest held, hvis man begrunder valget af vært, når man kontakter vedkommende.

Generalforsamlingen sluttede klokke. 14.30

Dagen sluttede med en dejlig, spændende rundvisning i Ribe. Tak for den Gudmund.
Referent: Ingrid Pedersen