Forsiden Aktiviteter Nyhedsbrev Vært - hvordan? Foreningen Servas

Generalforsamling i
Foreningen Servas Danmark

Referat af generalforsamling 2015

Holdt på  på Valsølillegård 12. april

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag, herunder eventuelt fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

1.     Valg af dirigent og referent.
Mona Petersen blev valgt som dirigent og Ingrid Pedersen blev valgt som referent.

2.      Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år.
Jan Degrauwe fremlagde bestyrelsens beretning, hvor han blandt andet fremhævede, at vi desværre endnu engang oplever tilbagegang i antallet af rejsende. Flere initiativer, bl.a. møder på Café Globen, en ny hjemmeside og beslutninger på det kommende internationale møde, vil forhåbentlig være med til at revitalisere Servas, da der ikke er tvivl om, at Servas passer godt ind i tidsånden og folks ønske om autencitet og oplevelse af virkelighed, når de rejser.
Jan fortalte desuden at:
I Servas Danmark har vi i år taget konsekvensen af, at verden bliver mere og mere digital. Derfor har vi ikke udgivet den årlige værtsliste i papirform, men i stedet for publiceret værtslisten plus rettelserne i Dolphin, det internationale system til deling af værtslister i PDF-format.
Rettelsesbladet (Host List Updates) kan desuden findes på vores hjemmeside i den engelske sektion. Vores hjemmeside har haft ”influenza” i år, men er på det sidste kommet godt med igen. Der bliver lagt nogle gode kræfter i at vedligeholde og opdatere den gamle hjemmeside og på lidt længere sigt lave en ny hjemmeside.

Servas International har i år lanceret et nyt logo! Tanken er at få en samlet visuel identitet på tværs af alle Servas-lande.
Logoet og symbolikforklaring kan ses og læses om i vores seneste nyhedsbrev nr. 1/2015.

Fortsat arbejde med Servas Online (SOL). Målet er et fuldt operationelt system efterår 2015. Der er generalforsamling i Servas International (SICOGA) i New Zealand senere i år. Der skal træffes afgørende beslutninger om bl.a. teknologi, økonomi o.a.

Desværre er antallet af rejsende og værter fortsat faldende:
 • 152 danske rejsende (+ børn) i 2014 (165 i 2013, 177 i 2012, 222 i 2011)
 • 221 værter i 2014 (229 i 2013, 254 i 2012, 263 i 2011)
 • omkring 20 rejsende indtil nu i år (35 samme tid sidste år)[April]

Aktiviteter gennem året:
 • 2 danske og 1 internationalt nyhedsbrev sendt ud elektronisk
 • 2 bestyrelsesmøder afholdt
 • 1 afstemning via mail (Distant Vote) i Servas International
 • hyggelig komsammen i august 2014 i København
Desuden nævnte Jan, at Birgitte Damsgaard, mangeårig Servassekretær i Servas Danmark fra 1970-2004, døde i november 2014, 100 år gammel. En del servasmedlemmer deltog i bisættelsen og det efterfølgende samvær hos Birgittes datter, Servasvært Hanne Schmidt. Se artiklen om Birgittes liv med Servas i SI News Mar-Apr 2015 side 20 (på http://www.servas.org).

Under debatten blev bl.a. nævnt, at man meget gerne må sende Servasrelevante billeder til Cecilie til brug på den nye hjemmeside. Billederne skal vise situationer sammen med gæster eller værter.

Desuden blev det foreslået, at (evt. redigerede) rejseberetninger kan være en del af nyhedsbrevet på samme måde som, de var en del af det hedengangne ServasBladet. Rejserapport-skemaet skal have en afkrydsningsboks, der giver tilladelse til at dele af rejseberetningen må lægges på Facebook. (Når der tales om redigerede rejseberetninger skyldes det, at evt. kritik af værter udelukkende er til internt brug).

Bestyrelsen har i året løb behandlet en klage over en dansk rejsende på cykel. Cyklister og Servas passer ikke nødvendigvis godt sammen, da cyklister kan have svært ved at overholde aftalte tidsplaner - og ofte foretrækker at komme hurtigt videre, og ikke vil bo to nætter hos den enkelte vært. Desuden skal værten være forberedt på, at cyklister er meget sultne. (En del af klagen handlede om den rejsendes indtag af mad og drikke). En vært gjorde opmærksom på, at hendes familie ofte tager imod rejsende, der kun overnatter en enkelt nat. Det er OK.
Heiner håndterede den konkrete klage glimrende, så både vært og rejsende var glade.

3.      Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
Kasserer Ingrid Pedersen fremlagde regnskabet og revisorens erklæring. Det blev godkendt.

4.      Forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
Der var ingen indkomne forslag fra hverken bestyrelse eller medlemmer.

5.      Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag, herunder eventuelt fastlæggelse af kontingent.
Kasserer Ingrid Pedersen fremlagde budgettet, der dog blev vurderet til at være lovlig optimistisk, da det kan være svært at få så mange nye rejsende som budgetteret. Generalforsamlingen vedtog derfor et budget med en forventet indtægt fra stamps og depositum på 45.000 kr. og et forventet underskud på 27.400 kr. Underskuddet skyldes udelukkende deltagelse i Servas Internationals møde i New Zealand.
Der var en kort diskussion om værter skal betale for at være værter. Men det er noget vi har i baghovedet – ikke noget vi foreslår nu.
En hel ny økonomisk struktur er til debat på det internationale møde, og den må vi også implementere i Danmark, hvis den bliver vedtaget. Fra dansk side blev det understreget, at det er helt afgørende, at hvert enkelt land også i fremtiden har sin egen økonomi. Det blev fremhævet, at det internationale møde i disse år ikke ville kunne holdes i Danmark, da en stor del af deltagerne ikke ville kunne få visum. Det er generelt et meget stort problem - både i Danmark og mange andre lande.
Alle spørgsmål, der skal drøftes på det internationale møde, bliver fremlagt på servas.org., og de vil blive diskuteret på sommermødet hos Gunna (se hjemmesiden, 15. august 2015, kl. 14)

6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Ditte, Mona og Ingrid blev genvalgt til bestyrelsen. Gunilla og Dorte blev genvalgt som suppleanter.

7.      Valg af revisor.
Gunna Starck blev genvalgt som revisor.

8.      Eventuelt.
Under evt. var bl.a. SYLE til debat.
Gunilla påtog sig at lave en aftale med Café Globen om et Servasarrangement. Det er 25.6. kl. 20. Se info på hjemmesiden – og mød op.
Sus fortalte om baggrunden for og elementerne i Servas’ smukke nye logo. Det er med sorg, vi tager afsked med den elskede åbne dør, men nye tider…

Tak til alle der deltog i den hyggelige generalforsamling.

Hilsen Ingrid Pedersen, referent


Opdateret 25-05-15