Forsiden  Aktiviteter  Nyhedsbrev  Vært - hvordan?  Foreningen Servas

Generalforsamling i
Foreningen Servas Danmark

Referat af generalforsamling 3.4.2016 i Kragelund Kirke ved Silkeborg


Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag, herunder eventuelt fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (på valg er Sus, Heiner og Jan. Cecilie trækker sig fra bestyrelsen), og 2 suppleanter (Dorte og Gunilla).
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

1.     Valg af dirigent og referent.
Steen Carlsen blev valgt som dirigent, Ingrid Pedersen blev valgt som referent.

2.      Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år.
Jan Degrauwe aflagde beretning for året i Servas Danmark. Desværre falder antallet afrejsende fortsat, selv om Servas passer så godt ind i tidsånden og rejser med billige flybilletter. Forhåbentlig vil dette ændre sig, når Servas (snart) bliver mere elektronisk, så vi bliver moderne og mindre bureaukratisk.
Vi har i år haft 122 danske rejsende – et fald på 100 rejsende på fem år.
Vi har 221 værter, og der er udsendt fire danske og et internationalt nyhedsbrev. Bestyrelsen har holdt to møder, og vi har haft et hyggeligt sommermøde i Gunna Starcks gårdhave i København. Desuden har vi holdt et PR-arrangement i De Berejstes klub, der driver Cafe Globen i Turesensgade i København. Flere af ’de berejste’ er Servasmedlemmer. Kvalificerer man sig ikke til at blive medlem, kan man optages som ven af De Berejste – og modtage deres glimrende medlemsblad.
Vi aftalte, at der måtte være spørgsmål og debat undervejs i beretningen. Dette vil afspejle sig i referatet.
Der blev spurgt om, hvordan danske værter i fremtiden får de danske værtslister, der ikke længere udsendes på papir, men til gengæld ofte bliver opdateret. Sus svarede, at vi er lidt i en overgangsfase, men man kan sende hende en mail og få et link til listen.
Sus Thestrup og Jan Degrauwe gennemgik de væsentligste beslutninger på SICOGA, den internationale generalforsamling i New Zealand. Det vigtigste er naturligvis arbejdet med SOL (Servas Online). Det forventes at en prototype kan testes her i juni, men det er problematisk, da systemet skal spille sammen med både medlemslandenes ønsker og registerlovgivning m.v.
Planen er, at alle rejsende registreres centralt og selv kan opdatere sig. Der bliver indlagt flere parametre, man kan søge på, når man søger værter.
Det vil i fremtiden være lettere at blive Servas-rejsende, selv om man ikke bor i et land, der har en eksisterende Servas-afdeling, Det kan fx ske vha. Skype-interviews o.lgn.
Sus blev valgt ind i SI Nominations Committee (den komité, der skal finde egnede kandidater til internationale poster).
Umiddelbart efter de kom hjem, lavede Sus og Jan en glimrende rapport om de væsentligste beslutninger. Den er tidligere udsendt til alle værter og modtagere af nyhedsbrevet.
Genlæs den her:
Servas DK rapport SICOGA 2015 New Zealand "Kia ora fra Totara Springs – Indtryk og aftryk"

Blandt de øvrige beslutninger var:
*Spansk bliver også officielt Servassprog. Alle papirer oversættes også til spansk
*Mere samarbejde med ligesindede foreninger
*Flere arbejdsgrupper om fx: unge og familier
*Hele strukturen gennemgås
*Håndbogen opdateres (SI Hand Book)
*Der udarbejdes et code of ethics og opførsel
*Der arbejdes på at tilbyde længere ophold (som SYLE)
*Det vil være legitimt at bede om overnatning i kun én nat, men vi opfordrer fortsat til to nætter.

3.      Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
Kasserer Ingrid Pedersen fremlagde regnskabet, der har et underskud på 16.024 kroner. Det var forudset, da vi (også i budgettet) havde afsat 30.000 kr. til deltagelse i SICOGA.

4.      Forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
Ingen forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

5.      Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag, herunder eventuelt fastlæggelse af kontingent.
Budgettet blev vedtaget.

6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Sus, Heiner og Jan blev genvalgt. Dorte Kjær blev nyvalgt til bestyrelsen.
Gunilla Heick blev genvalgt som suppleant, Marianne Skovgaard blev nyvalgt som suppleant.
Cecilie havde valgt at træde ud af bestyrelsen, selv om hun ikke er på valg.

7.      Valg af revisor.
Gunna Starck blev genvalgt som intern revisor.

8.      Eventuelt.
Under dette punkt blev følgende emner debatteret:
*Vedtægterne bør ændres, så der står ’mindst to suppleanter’.
*Servas tilbyder gratis overnatning til fattige ngo-deltagere til Talk Town (den uformelle del af konferencen Women Deliver). Ingrid skriver en lille note og opfordrer Servas-værter til at melde sig. Talk Town finder sted lidt forskudt for Women Deliver og er 18-20 maj.
*Danske værter må gerne bruge andre danske værter som gratis overnatning, og er man vært, behøver man ikke at forny sit IB, når man overnatter hos andre danske værter.
*Der var spørgsmål til hjemmesiden. Den vil også blive opdateret, når Servas Online bliver gennemført. Man kan finde adr. og antal værter i andre lande på Servas.org/Contact (SI Number of Hosts)
*Forskellige ideer til at udbrede kendskabet til Servas blev drøftet. Alle er velkomne til at gøre noget – fx kontakte journalister og få lokale blade til at skrive om Servas ( evt. i forbindelse med, at man selv har et spændende besøg).
*Kresten (præst og generalforsamlingens vært) vil sætte foldere op i herberget ved Hærvejen i Kragelund. Det benyttes af 800 vandrende/cyklende gæster hvert år.
*Alle opfordres til at bruge Servas Danmarks Facebookside mere aktivt. Linket er: Servas Denmark facebook page
*Flere ideer til at lave SYLEs og invitere interesserede til Danmark via SI News eller internationale hjemmeside. Emnerne kunne være:
- Et aktivt lokalsamfund (de fire værter omkring Sinding går sammen om et program, der kan trækker gæster væk fra København og Århus)
- Danmark som cykelland og en række andre emner, som en gruppe værter går sammen om at fortælle gæsterne om – samtidig deles de om at give husly til gæsterne.
- Cykling som transportform i hverdagen
- Velfærdsstaten, hvad får vi for skatten
- Design og håndværk
- Økologisk landbrug, vadehavet, børnehavekultur, vedvarende energi, vores form for demokrati, foreningskultur

Tak til alle, der deltog i den hyggelige generalforsamling og den livlige diskussion og tak til jer, der havde sørget for den dejlige brunch.
Referent: Ingrid Pedersen


Opdateret 03-05-2016