Hvis menuen ikke vises i venstre side, gå til Startsiden

Referat af Servas-generalforsamling  d. 28.april 2001

på Oehlenschlægersgade Skole i København.

 Dagsorden:

1.        Valg af dirigent og referent.

2.        Aflæggelse af årsberetning fra Servas-komitéen for det senest forløbne år.

3.        Fremlæggelse og godkendelse af regnskab fra Servas-komitéen.

4.        Forslag til vedtægter for Foreningen Servas – fremlagt af Servas-komitéen.

5.        Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag, herunder eventuelt fastlæggelse af kontingent.

6.        Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

7.        Valg af revisor.

8.        Eventuelt.

 

1)      Flemming Gerhardt Nielsen blev valgt som dirigent, Ingrid Pedersen som referent.

Derefter lavede vi en hurtig præsentationsrunde, da mange af de 35 deltagere kender hinandens navne – men ikke kendte hinanden personligt.

Efter nogen diskussion blev dagsordenen godkendt, og dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet efter de vedtægter, der ganske vist endnu ikke var i kraft, men forventes, at komme det.

 

2)      Beretning. Herefter aflagde Lis Andersen beretning. ( Beretningen er optrykt i sin fulde længde i Servas-bladet nummer 88. Derfor refereres den kun kort her). Lis nævnte bl.a. at:

  • der er et drastisk fald i antallet af rejsende. Fra 1000 personer til kun 350.
  • der er et stigende antal værter
  • der har været ca. 100 gæster sidste år.
  • Servas har været nævnt i Tv-programmet ”Rene ord for Pengene”, Berlingske Tidende og Ældre Sagen. Alle gav et betydeligt antal henvendelser – flest dog fra Rene ord for pengene, der resulterede i 10-20 om dagen i flere dage. Vi håber, vi vil være i stand til at gøre alle, der henvender sigt interesseret i at rejse med Servas, så vi kan få vendt den kedelige kurve.

 

3)      Regnskab. Flemming Holm Larsen, der har lavet regnskab gennem mange år, fremlagde et regnskab, der viste, at Servas i Danmark har haft indtægter på 56.270 kr. og udgifter på 47.069 kr. Overskuddet har således været på 7.863 kr. Den største udgift er til de internationale stamps, som skal sættes på introduktionsbrevet.

Af praktiske grunde har Servas sine penge på en konto i Den danske Bank, men Gunna Starck foreslog, at man overvejer at oprette konto i et alternativt pengeinstitut, der ikke investerer i fx våbenindustri.

Indtil videre fastholder vi dog den nuværende konto.

Herefter blev regnskabet godkendt.

4)      Forslag fra bestyrelsen/ Vedtægter

Efter en lang diskussion blev et sæt vedtægter vedtaget. ( Se andetsteds i bladet).

Dirigenten forklarede beslutningen om at gøre Servas til en ”rigtig” forening med at tiden og situationen har gjort det hensigtsmæssigt, og at der blandt Servas-folk er opbakning til, at der kommer vedtægter for arbejdet.

Ang. paragraf 3 var der diskussion af, hvordan medlemskab defineres, når vi ikke har noget medlemskontingent. Vi besluttede at man bliver medlem ved at været optaget på værtslisten, være rejsende ( der har fået introduktionsbrev i enten dette eller forgående kalenderår) eller går ind for Servas’s formål og abonnerer på Servas-bladet.

Det blev desuden besluttet, at bestyrelsen  konstituerer sig selv. Der skal således ikke nødvendigvis vælges en formand. 

 

Andre forslag

Der var opbakning til at forslag fra Karen Jørgensen, Vibeke Matorp, Lene Dragsdal og Dora Spure Hansen om at gøre Servas synlig overfor nye medborgere ( indvandrere). Initiativgruppen er velkommen til at melde tilbage til næste års generalforsamling om sine initiativer, men har ikke pligt til at gøre det.

Et forslag om at oprette et fond, der kan støtte projekter, der iværksættes af servasmedlemmer, kunne blev vedtages.

Men forslagsstillerne ( og andre ) er meget velkomne til at bruge Servas-bladet til at gøre opmærksom på projekter og ad den vej får folk til at forpligte sig til at støtte projekter gennem en længere periode.

       

5)      Budget. I det kommende års budget er der regnet med et underskud på ca. 18.000 kr. Det skyldes deltagelse i den internationale konference ( den slags finder sted hvert tredje år), men der er penge i kassen, så det er ikke noget problem. Servas Danmark drives for utroligt små midler, da alt arbejde udføres ulønnet – og Birgitte er fænomenal til at passe på ressourcerne

 

6)   Valg . Der var en del diskussion af, hvem der kunne opstille til bestyrelsen, da flere mente, at det var urimeligt, at man skulle melde sin kandidatur 14 dage før generalforsamlingen. De havde ikke været klar over, at dette også gjaldt i år – før vedtægterne var gældende. 

Det blev derfor besluttet, at alle interesserede kunne stille op til bestyrelsen. 13 stillede op, og der blev holdt skriftlig afstemning.

De fire, der fik flest stemmer blev valgt for to år, de tre, der fik næstflest blev valgt for ét år ( så man får en løbende udskiftning i bestyrelsen) og de tre følgende blev suppleanter.

Følgende blev valgt for to år: Lis Andersen, Susanne Thestrup, Birgitte Damsgaard og Ingrid Pedersen.

Følgende blev valgt for ét år: Mona Gantelius Petersen, Flemming Gerhard Nielsen og Mette Fersum

Følgende blev valgt som suppleanter: Niels Anderson, Flemming Holm Larsen og Kaj Lykke Christensen .  

 

7) Revisor. Flemming Holm Larsen blev valgt som revisor  

 

8) Eventuelt

Lis vil på det internationale møde i Thailand foreslå, at Servas bliver omtalt i rejsehåndbogen Lonely Planet. Omtalen skal selvfølgelig have en karakter, så det serøse indhold fremstår tydeligt. Det er jo ikke hensigten at tiltrække rejsende, der bare ønsker gratis hotel.

 

Flemming Gerhardt Nielsen                                  Ingrid Pedersen

                Dirigent                                                        Referent                

 

D. …….      …………………………..                D. ……  ………………………………….

 

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen består herefter af:

Lis Andersen ( vært nummer 2), Susanne Thestrup ( vært nummer  60), Birgitte Damsgaard( vært nummer 15), Ingrid Pedersen ( vært nummer 51), Mona Gantelius ( vært nummer  20), Flemming Gerhardt Nielsen ( vært nummer 45) og  Mette Fersum.

Suppleanter er Niels Anderson ( vært nummer 79), Flemming Holm Larsen ( vært nummer 74) og Kaj Lykke Christensen ( vært nummer 84)