Servas Danmark GF 2020. Udflugt til Ydby Hedes bronzealdergravhøje

Velkommen til Servas Danmark

- Bo hos de lokale og få nye venner over hele verden

Vedtægter

§1
Navn og hjemsted: 
Foreningens navn er Servas Danmark.

§2 
Formål: 
Servas Danmark er en forening, der er tilknyttet den internationale organisation Servas. Servas bygger på Servas-værter i alle verdensdele, som tager imod rejsende, der er interesseret i at få en meningsfuld kontakt med befolkningen.

Ifølge Servas’ internationale charter er formålet: “To help build world peace, good will and understanding by providing deeper, more personal contacts with people of other cultures and backgrounds …. to share the hosts’ life and their concern on social and international problems, their interest in creative activity and mutual responsibility for their fellow man”.

§3 
Medlemskab: 
Medlemmer af Servas Danmark er alle værter, der er optaget i Servas Danmarks seneste værtsliste. Medlemmer er endvidere alle, der har et gyldigt (dansk) introduktionsbrev til at rejse med Servas. For at blive medlem skal man interviewes og godkendes af en af Servas’ interviewere. Efter ophør af medlemskab som vært eller rejsende kan man fortsætte som basismedlem.

§ 4 
Kontingent: 
For medlemskab kan fastsættes et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Der kan fastsættes forskelligt kontingent for forskellige grupper af medlemmer, f.eks. enkeltpersoner, husstande, studerende m.m. Ved restance i et år bortfalder medlemskab.

§5
Generalforsamlingen: 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april eller maj måned, første gang den 28. april 2001. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent. 
2. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. 
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 
4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer. 
5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag, herunder eventuelt fastlæggelse af kontingent. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 
7. Valg af revisor. 
8. Eventuelt

Forslag fra medlemmer, herunder forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer, skal indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Dagsordenen for generalforsamlingen, herunder forslag fra medlemmer, offentliggøres på foreningens internetside og kan rekvireres fra bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes på bestyrelsens foranledning eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra mindst 1/4 af samtlige medlemmer. Indkaldelse skal indeholde dagsorden for mødet.

Indkaldelse til en generalforsamling skal foretages med mindst 21 dages varsel til medlemmerne. Indkaldelse kan ske gennem foreningens blad og gennem foreningens internetside.

Beslutninger på en generalforsamling træffes ved simpelt flertal med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning, hvortil kræves, at mindst 2/3 af de på en generalforsamling fremmødte medlemmer stemmer derfor. Hvert medlem har én stemme. Stemme kan afgives gennem skriftlig fuldmagt meddelt et andet af foreningens medlemmer, men et medlem kan kun stemme for ét andet medlem.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 6 
Bestyrelsen Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 5 og højst 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Valg til bestyrelsen sker for 2 år ad gangen. Første gang ved den stiftende generalforsamling den 28. april 2001 vælges 3 medlemmer for 2 år, resten for 1 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og udpeger en sekretær, som kan være medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

§ 7 
Tegningsret 
Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 8 
Regnskabet 
Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 9 
Opløsning I tilfælde af, at foreningen opløses, anvendes dens midler til lignende formål som dem, der er fastsat i § 2. Beslutning herom træffes af den generalforsamling, som beslutter foreningens opløsning.

Vedtaget på en stiftende generalforsamling den
28. april 2001 og med ændring i indkaldelsesfristen fra 14 til 21 dage vedtaget 13. april 2008 og ændring af §3 Medlemskab vedtaget 13. april 2014.