Servas Danmark GF 2020. Udflugt til Ydby Hedes bronzealdergravhøje

Velkommen til Servas Danmark

- Bo hos de lokale og få nye venner over hele verden

Referat af generalforsamling 3. april 2022 i Snoghøj, Jylland

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent. 
2. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. 
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 
4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer. 
5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag, herunder eventuelt fastlæggelse af kontingent. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 
7. Valg af revisor. 
8. Eventuelt.

1. Valg af dirigent og referent

Jens Pilgaard blev valgt som ordstyrer, Ingrid Pedersen som referent.

2. Aflæggelse af årsberetning for det forløbne år

I sin beretning om året, der er gået siden sidste års generalforsamling i Permatopia, sagde Jan, at der heldigvis igen er stor interesse for Servas. Allerede nu har han ekspederet flere Introduktionsbreve end hele sidste år. 

På grund af et nyt internationalt afregninssystem skal vi have styr på vores medlemsregistrering. Det har Sus, Alice, Tarja og Eva sørget for, at vi får. Det har været et kæmpearbejde. Tak for det. I fremtiden skal vi betale international kontingent ud fra antallet af medlemmer. Derfor skal vi have styr på dem.

I årets løb er der udsendt et dansk nyhedsbrev og et internationalt. Desuden nævnte Jan, at vi får en del ros for vores nye hjemmeside.

Vi har (selvfølgelig) ikke haft ret mange rejsende i coronatiden, men det ser som sagt ud til, at der er gang i Servas igen.

Vi har holdt to bestyrelsesmøder i årets løb og haft et sommertræf i Gunna Starcks gårdhave i det indre København. 

Den kommende internationale generalforsamling bliver holdt i Indien i november 2022, men bliver også delvist på zoom. Sus er medlem af det internationale Nominations Team og deltager derfor uden omkostninger for Servas Danmark. Servas Danmark betaler for den delegerede (Jan Degrauwe) som repræsenterer Danmark. 

Desuden holdes et Internationalt Servas-familietræf på Sicilien. Det er åbent for alle Servasmedlemmer. 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

Kasserer Ingrid Pedersen fremlagde regnskabet, som viste et underskud på 3327,43 kr. Underskuddet skyldes især, at vi har haft meget få rejsende, vort bidrag til Servas International, samt en lidt dyr generalforsamling sidste år (betaling for mødelokale).

4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer 

Generalforsamlingen vedtog følgende betalingsmodel for danske Servasmedlemmer:

5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag, herunder eventuelt fastlæggelse af kontingent

Kassereren havde ikke lavet budget, men vi gætter på flg.:

Kontingentet bliver som vi vedtog under punkt 4.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Jan Degrauwe, Sus Thestrup og Dorte Kjær blev genvalgt til bestyrelsen.

Gunilla Heick og Marianne Skovgaard blev genvalgt som suppleanter.

7. Valg af revisor.

Gunna Starck blev genvalgt som intern revisor.

8. Eventuelt

Der blev spurgt, hvad man gør, hvis man vil rejse til lande, der endnu ikke har alle medlemmer på ServasOnline. Det fremgår af hjemmesiden, at man kontakter Sus Thestrup, som kan finde værterne frem i det gamle medlemssystem.

Der bliver sendt opkrævninger ud – på email – når man skal betale sit medlemskab. Introduktionsbrev skal som sædvanlig betales, når man får sit eStamp og derefter er det gyldigt et år.

Flere (meget aktive) rejsende har hele tiden et opdateret Introduktionsbrev, så de altid er klar til at tage af sted. 

Som sædvanlig holder vi sommertræf i Gunna Starcks gårdhave, Rosengården 5 i København (tæt på Nørreport station). Gunna laver kaffe og the. Gæsterne medbringer kage, frugt o.a. Vi har i år flyttet arrangementet til en søndag, og det bliver søndag den 14. august 2022 kl. 14. 

Tak til Jens Pilgaard for at stille sit dejlige hus – og udsigt – til rådighed for generalforsamlingen.

Hilsen til jer alle fra Ingrid (referent)

Vejret var for dårligt til udflugten som ville have været en travetur langs Lillebælt.