Servas Danmark GF 2020. Udflugt til Ydby Hedes bronzealdergravhøje

Velkommen til Servas Danmark

- Bo hos de lokale og få nye venner over hele verden

Referat af generalforsamling 7. april 2019 i Makvärket, Sjælland

Generalforsamlingen havde 18 deltagere.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent. 
2. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. 
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 
4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer. Se nedenfor.
5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag, herunder eventuelt fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. (Didde, Ingrid og suppleanterne Marianne og Gunilla er på valg, Heiner trækker sig fra bestyrelsen).
7. Valg af revisor. 
8. Eventuelt.

1.     Valg af dirigent og referent. 
Jan Coermann blev valgt som ordstyrer, Ingrid Pedersen som referent. 

2.      Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. 
Jan Degrauwe aflagde beretning over årets gang, og nævnte, at Servas Danmark nu er 100 pct. online. Kun i helt særlige tilfælde vil vi stadig bruge papirstamps. Der er i årets løb brugt meget – meget – tid på at korrigere og finetune ServasOnline, men systemet er stadig ikke perfekt. Sus Thestrup har lavet en manual til, hvordan man registrerer sig i ServasOnline. 
Jan nævnte, at det desværre i 2018 har været nødvendigt at ekskludere et medlem af Servas Danmark. Det var en meget svær – men nødvendig – beslutning. Sagen er beskrevet i Nyhedsbrevet fra efteråret 2018.
I årets løb har Jan Degrauwe og Sus Thestrup deltaget i Servas’ internationale generalforsamling i Sydkorea og berettet om det i en rapport.
Desuden har et dansk gymnasium henvendt sig og bedt om at bruge Servas i forbindelse med studieture til engelsk- og spansktalende lande. Jan forsøger at hjælpe dem. 
Desværre har vi i årets løb kun haft 54 danske rejsende. Det er katastrofalt lavt og en halvering i forhold til sidste år (som også var lavt). Vi tror, det skyldes indkøringsproblemer med ServasOnline, og håber, antallet af rejsende stiger, når systemet kører perfekt. Det er klart, at Servas skal være online, men desværre er overgangsperioden svær, og nogle lande har endnu ikke lagt deres værtlister ind i ServasOnline.
I årets løb har der været to bestyrelsesmøder, og der er udsendt to danske og fire internationale nyhedsbrev. Det danske nyhedsbrev findes på Servas.dk. 
Under debatten blev alle opfordret til at gøre mere reklame for Servas – bl.a. på deres egne Facebooksider og alle andre steder. 
Nogle mente, at Servas kan forekomme lidt besværligt og omstændeligt at benytte sig af, men fremhævede samtidig, at der er en vis tryghed i at rejse med Servas, da der er kontrol med både værter og rejsende (begge parter skal interviewes, inden de bliver godkendt). 
Der er ikke stemning for at løsne op for Servas’ godkendelsesprocedure, men tværtimod fremhæve Servas’ særkende og historiske forankring – vi har jo 70-års jubilæum i år. Vi skal også fremhæve, at der er andre forventninger om fx kulturudveksling forbundet med et Servasbesøg end der med f.eks. Couchsurfing.
Værter uden for København får meget få besøg, og Jørgen fra Silkeborg opfordrede til, at dem, der får gæster, sender dem videre til værter ude i landet.
Sus opfordrede til, at vi alle kigger på vores profil i ServasOnline og overvejer, om noget skal ændres. Eksempelvis får man lettere besøg, hvis man kan tage imod folk med kort varsel end hvis man beder om 1-2 ugers varsel. 

3.      Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 
Kasserer Ingrid Pedersen fremlagde regnskabet. Hun fremhævede, at indtægterne var mindre i år – dels pga. færre rejsende, dels fordi vi ikke længere opkræver depositum (der så heller ikke skal betales tilbage).
Vi har et underskud på årets drift på 15.129 kroner, men det skyldes ekstraordinære udgifter til deltagelse i konferencen i Sydkorea. Internationale konferencer finder sted hvert tredje år – og er dyre i både rejse- og deltagerbetaling.
Regnskabet blev godkendt. 

4.      Forslag fra bestyrelsen og medlemmer. 
4.a. Bestyrelsen ønsker at gøre den administrative håndtering af basismedlemmer enklere. Bestyrelsen foreslår, at perioden fra en rejsendes LOI udløber og til den næste årlige fornyelse gøres til en gratis opstartsperiode for rejsende der overgår til basismedlem – uanset periodens længde. På den måde undgår vi løbende administration af nye basismedlemmer i den mellemliggende periode. Dette er en ændring i forhold til beslutningen på GF 2017: “Basismedlemskab koster 40 kr. om året, og fornys 1. april. Rejsende, hvis IB udløber i årets tre første måneder, er gratis basismedlemmer frem til 1.april.”
Bestyrelsens forslag til administrativ forenkling blev vedtaget.

4b. Bestyrelsen foreslår at nedsætte en gruppe der arrangerer en fejring i 2019 af Servas’ 70-års jubilæum (1949-2019) for danske medlemmer.
Generalforsamlingen støttede forslaget om et arrangement og Jørgen Retsbo, Karin Mejding (fra Roskilde), Mona Petersen og Didde Dalkvist dannede en gruppe, der kommer med forslag til et arrangement henvendt til danske Servasmedlemmer. 
Desuden holder vi det traditionelle sommermøde hos Gunna Starck den 10.august 2019.

4c. Forslag fra Servasværter Marianne Skovgaard og Gregers Hoff: Marianne og jeg er blevet meget optaget af kampen mod klimaforandringer og i den anledning har vi sagt nej til at modtage et amerikansk par. Vores holdning er, at unge under 30 år gerne må flyve og opdage verden, og vi vil godt modtage unge under 30 år, der bor uden for Europa. Vi vil også gerne selv rejse i Europa, men helst med tog. Vi vil godt stille forslag om, at det skal gælde i Servas Danmark. 
Forslaget blev grundigt diskuteret, og høstede udbredt sympati, men blev ikke vedtaget, da det langt fra, hvad Servas kan beslutte på andres vegne. Vi opfordrer til, at man diskuterer emnet med sine gæster ved spisebordet og minder samtidig om, at rejse med Servas i sig selv er klimavenligt, da vi ikke bruger hoteller eller andet, der bygges til turister. 
Forslaget blev ikke vedtaget. 

5.      Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag, herunder eventuelt fastlæggelse af kontingent. 
Kassereren havde ikke udarbejdet et egentligt budget, men håbede, at vi næste år vil have flere rejsende (=højere indtægter). Udgifterne forventes at blive nogenlunde som i år, bortset fra, at det varer tre år, før vi igen har udgifter til en international konference. 
Generalforsamlingen foreslog, at bestyrelsen på næste generalforsamling fremlægger forslag til en anden form for medlemskab (evt. med kontingent) og at vi evt. hensætter penge hvert år til at betale for deltagelse i internationale generalforsamlinger. Desuden kan vi afsætte lidt penge – måske et par tusinde kroner – til aktiviteter i forbindelse med 70 års-fejringen. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. (Didde, Ingrid og suppleanterne Marianne og Gunilla er på valg, Heiner trækker sig fra bestyrelsen). 
Didde og Ingrid blev genvalgt til bestyrelsen, Jørgen Retsbo blev nyvalgt. Marianne og Gunilla blev genvalgt som suppleanter. 

7.      Valg af revisor. 
Gunna Starck blev genvalgt som intern revisor. 

8. Eventuelt.
Sus Thestrup gjorde opmærksom på, at medlemskab er beskrevet i seneste nummer af Nyhedsbrevet – herunder også, at man skal melde sig fra, hvis ikke man ønsker at fortsætte som vært.

Generalforsamlingen sluttede klokken 13.55. 

Herefter fortalte Sus og Jan om den internationale generalforsamling, der blandt andet vedtog en ny afregningsmodel til Servas International. 
ServasOnline volder stadig problemer i visse lande, men de lande, der fortsat har problemer, kan få hjælp via Servas International. Sus og Jan har udarbejdet en meget flot rapport om SICOGA, som alle kan læse på Servas Danmarks hjemmeside.  

Der gøres en indsats for at får fornyet Servas Danmarks hjemmeside. Vi har fået et tilbud på at få den lavet for ca. 5000 kr. Der er udelukkende tale om den tekniske del, da vi har teksterne og selv skal kunne lægge både dem og billeder på siden. Det er også muligt at få lavet nyt design på siden hos nogle mediegrafiker-praktikanter i Valby (Karin har kontakten). 

Bagefter var der rundvisning i Makvärket. 
Hilsen til jer alle

Referent: Ingrid Pedersen

Servas GF 2019 i Makvärket – Alice og Jan i mellemgangen der er restaureret af navere
Servas GF 2019 i Makvärket – Raket-ovnen i vores mødelokale sørgede for god varme
Servas GF 2019 i Makvärket – dejlig brunch før mødet
Servas GF 2019 i Makvärket – rundvisningen gav et tydeligt indtryk af de frivilliges engagement og de mange projekter