Servas Danmark GF 2020. Udflugt til Ydby Hedes bronzealdergravhøje

Velkommen til Servas Danmark

- Bo hos de lokale og få nye venner over hele verden

Referat af generalforsamling 8. april 2018 på Djursland

Generalforsamlingen blev holdt i Gregers og Mariannes dejlige sommerhus ved Ebeltoft den 8. april klokken 12 efter forudgående brunch klokken 11. Og vi indledte med at synge Halfdan Rasmussens Noget om Billigrejser.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent. 
2. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. 
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 
4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer. 
5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag, herunder eventuelt fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (på valg er Jan, Heiner, Sus og Dorte), og suppleanter som er på valg hvert år (Gunilla, Marianne). 
7. Valg af revisor. 
8. Eventuelt.

1.     Valg af dirigent og referent. 
Steen Carlsen blev valgt som dirigent, Ingrid Pedersen som referent. 

2.      Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. 
I sin beretning fortalte Jan, at siden sidste generalforsamling 30.april sidste år på Impro Cafe i København har vi arbejdet meget med at få ServasOnline til at fungere. Især Sus, Jan og Jens (der ikke længere er medlem af bestyrelsen) har påtaget sig denne store opgave. Alle opfordres til at gå ind på deres profil og tjekke om den fungerer og om den er fyldestgørende.
Sus har lavet en ny manual til felterne i ServasOnline. Den ligger på hjemmesiden og skulle gøre det nemmere at oprette eller opdatere sig. 
Der var kortvarigt det problem, at folk kunne få adgang til værters kontakter, før de var godkendt. Det hul er nu lukket. (Og de kunne naturligvis ikke få et godkendt IB). Nogle forsøger tilsyneladende at oprette sig som rejsende, men opgiver undervejs. Jan forsøger at følge op på det, for det er ærgerligt, hvis de opgiver af praktiske årsager. 
Proceduren er ændret lidt i forhold til tidligere, men man bedes fortsat have et udkast til IB med til sit interview.
Proceduren er denne: Man ansøger via Join Servas, der medfører en mail til Jan, derefter sendes man til interview (medbringende et udkast til IB), intervieweren godkender ansøgeren, som betaler. Man laver IB færdigt i ServasOnline og får et eStamp, men indtil videre skal man også have et papirstamp, så vi undgår ikke helt postvæsenet endnu. Derefter er man klar til at kontakte værter. 
Hjemmesiden er blevet opdateret, men vi skal have den lagt ind i en ny skabelon. Vi havde i år 97 rejsende. Samme antal som sidste år, men vi vil gerne have flere og håber, vi får det, når ServasOnline er fuldt implementeret.

I august havde vi den traditionelle og hyggelige sammenkomst i Gunna Starcks gårdhave. Det skal vi også have i år. Tjek datoen på hjemmesiden.
Der har været et par internationale onlineafstemninger. Det fungerer godt og sparer internationale møder. Afstemningen har som regel drejet sig om økonomi. 
Vi har skiftet bank til Oikos, da Fælleskassen, som vi har været glade for i mange år, kræver et gebyr på 1200 kr. årligt for at have os som kunder – på trods af, at vi laver alt arbejdet selv. Vi sonderede markedet for etisk forsvarlige banker og endte med at vælge Oikos. Det fungerer fint. 
Under debatten nævnte Sonja Salminen, at ServasOnline er godt, men at der stadig er lidt begynderproblemer og ikke alle lande har deres værter online. 
Status/problemer med ServasOnline bliver det store emne på Servas International møde i efteråret. Emnet er så stort og afgørende, at vi igen sender to delegerede til mødet. 
Gregers og Marianne havde haft problem med en rejsende, der havde sendt en indscannet – og ulæselig – kopi af sit IB. Men man kan se de rejsendes IB i ServasOnline.
ALLE værter bedes kigge på hjemmesiden og overveje, om de har forslag til forbedringer.  
Bestyrelsen beklager, at vi ikke nåede at få udsendt et Nyhedsbrev med oplysninger om generalforsamlingen, men den har længe været annonceret på www.servas.dk. 

3.      Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 
Kasserer Ingrid Pedersen fremlagde regnskabet, som blev godkendt. Vi havde et overskud på 6731 kr. Regnskabet blev godkendt.  

4.      Forslag fra bestyrelsen og medlemmer. 
Ingen forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 

5.      Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag, herunder eventuelt fastlæggelse af kontingent. 
Kasserer Ingrid Pedersen fremlagde et budget, der bl.a. indeholder en bevilling på op til 35.000 kr. til deltagelse i den Internationale generalforsamling, der finder sted i efteråret i Sydkorea. Bestyrelsen har besluttet, at vi igen sender Sus og Jan. Sus er medlem af SI Nominations Committee og får muligvis sin rejse betalt af Servas International. 

6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer (på valg er Jan, Heiner, Sus og Dorte), og suppleanter som er på valg hvert år (Gunilla, Marianne). 
Dorte, Heiner, Jan og Sus blev genvalgt til bestyrelsen. Gunilla Heick blev genvalgt som suppleant. 

7.      Valg af revisor. 
Gunna Starck blev genvalgt som intern revisor. 
8.      Eventuelt.
Under eventuelt var der forslag om eventuelt at lave en markering i anledning af Servas 70 års (i 2019) eller 75 års jubilæum (i 2024), og Sonja Salminen fortalte om en aktiv organisation, der hedder Alternative to Violence. Desuden blev det nævnt, at vi godt kan bruge lidt af vores formue på at støtte Servaslande uden økonomiske midler, men Jan gjorde opmærksom på, at den slags støtte skal gå gennem Servas International. Derefter gik vi en tur i det dejlige landskab og ved stranden. 
Referent: Ingrid Pedersen