Servas Danmark GF 2020. Udflugt til Ydby Hedes bronzealdergravhøje

Velkommen til Servas Danmark

- Bo hos de lokale og få nye venner over hele verden

Referat af generalforsamling 30. april 2017 i Improv Comedy Copenhagen Café

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent. 
2. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. 
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 
4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer. 
5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag, herunder eventuelt fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (på valg er Mona, Ingrid og Didde), og suppleanter som er på valg hvert år (Gunilla, Marianne). 
7. Valg af revisor. 
8. Eventuelt.

1.     Valg af dirigent og referent. 
Viggo Boller blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet på foreningens hjemmeside.
Derefter blev Ingrid Pedersen valgt som referent. 

2.      Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. 
Jan Degrauwe fremlagde beretningen for det senest forløbne år, hvor han fremhævede at: 
* Det tyder på, at vi får flere rejsende i år end sidste år. 2016 var til gengæld meget lavt. 
* Servas Danmark har taget ServasOnline (SOL, servas.org) i brug. Alle værter kan/bør selv tjekke og lave tilføjelser/ændringer i deres profil. SOL medfører mange forandringer. 
* Vi har holdt et arrangement i De Berejstes Klub i deres hyggelige mødelokale, Café Globen. 
* Vi havde et hyggeligt sensommermøde hos Gunna Starck.
* Et par Servasværter i Sinding har lavet et SYLE-program. Desværre har der ikke været nogen efterspørgsel på det (endnu).
* Vi er 221 værter i Danmark og havde 97 rejsende (men allerede nu er der 40 rejsende i 2017).
* Et par bestyrelsesmedlemmer har haft møde med Kristofer Jonatansson fra Island. Servas Danmark vil håndtere/godkende islandske rejsende fremover. De vil blive interviewet af Kristofer eller af os over Skype eller telefon.  Der er kun 3-4 værter i Island. 

Herefter blev beretningen godkendt. 

3.      Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 
Kasserer Ingrid Pedersen fremlagde regnskabet. Det bar præg af, at der ikke har været så mange rejsende, men der var overskud på ca. 14.000 kr. Regnskabet blev godkendt. De år, der ikke er internationale møde, skal vi have overskud, da deltagelse i disse møder er en stor udgift hvert tredie år.  

4.      Forslag fra bestyrelsen og medlemmer. 
Generalforsamlingen vedtog enstemmigt bestyrelsens forslag om medlemskab af foreningen, således at værter automatisk er gratis medlem, rejsende er medlem i den periode deres IB er gyldigt, og det nye er et Basismedlemsskab, som tilbydes rejsende i de perioder, de ikke har et gyldigt IB. 
Man kan ikke melde sig ind i Servas uden erfaring som vært eller rejsende. Den tidligere betegnelse ’støttemedlemmer’ udgår af vedtægterne. 
Med SOL opdaterer man selv sin profil, og det ændres automatisk til basismedlemsskab, når IB ikke længere er gyldigt. 
I resten af 2017 bruger vi fortsat ’klisterstamps’, men fra 2018 forventer vi at gå over til eStamps (elektroniske stamp). Sus understregede, at vi netop nu er i et vadested, men det nye system fungerer, men der vil i fremtiden være ting, der skal tilpasse. 
Hun opfordrede samtidig alle til at gå ind og kigge på deres værtsprofil og prøve at ændre i den. Hun har lavet en meget, meget grundig vejledning, som findes på hjemmesidens forside. 
Alle opfordres til at afprøve ServasOnline. 

5.      Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag, herunder eventuelt fastlæggelse af kontingent. 
Der forelå ingen budget, men både udgifter og indtægter forventes at svare til 2016. Vi forventer ingen ekstraordinære udgifter. Generalforsamlingen vedtog, at medlemskab fortsat skal være gratis for værter og koste 260 kr. for rejsende. Til gengæld skal man ikke længere betale depositum og man får adgang til alle værter i hele verden online, når man har et godkendt IB. Basis medlemskab koster 40 kr. om året, og fornys 1. april. Rejsende, hvis IB udløber i årets tre første måneder er gratis basismedlemmer frem til 1.april. 

6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer (på valg er Mona, Ingrid og Didde) og suppleanter som er på valg hvert år (Gunilla, Marianne). 
Mona Petersen genopstillede ikke til bestyrelsen. Der blev ikke valgt nyt bestyrelsesmedlem i stedet for hende. Ingrid og Didde blev genvalgt til bestyrelsen, Gunilla og Marianne genvalgt som suppleanter. 

Bestyrelsen består herefter af Jan Degrauwe, Ingrid Pedersen (kasserer), Sus Thestrup, Didde Dalkvist, Dorte Kjær og Heiner Gringmuth,

7.      Valg af revisor. 
Gunna Starck blev genvalgt som revisor. 
8.      Eventuelt.

Der blev spurgt til sikkerheden i SOL, og Sus Thestrup understregede, at der var taget alle tænkelige forholdsregler, og sikkerheden kan leve op til alle landes regler for datasikkerhed. 
Der blev også spurgt, om vi har planlagt flere arrangementer i Cafe Globen. Det har vi ikke p.t., men vi kan varmt anbefale de interessante arrangementer i den hyggelige Café. Og det er et oplagt sted for Servasmedlemmer at mødes. 
Sus nævnte, at der er ved at blive arrangeret et crossborder-arrangement i Nordtyskland/Sønderjylland. 
Der var forslag om, at vi prøver at være til stede på Roskilde Festival. Ingrid undersøger mulighederne. 
Vi planlægger et sensommermøde hos Gunna Starck (nær Kultorvet i København) som vi plejer. Der var forslag om at flytte det fra en lørdag til en søndag. Datoen er endnu ikke aftalt, men den kommer på hjemmesiden, når den er. 
Klokken 13.30 takkede dirigenten for god ro og orden, og generalforsamlingen sluttede. 

Efterfølgende gennemgik Sus Thestrup i detaljer, hvordan ServasOnline fungerer:
Den store forskel er, at man ikke længere kan fremstå som en familie i værtslisten. Alle skal oprettes individuelt og kan tilføje en partner i feltet ”Live with”. Hun nævnte også, at man skal være omhyggelig med at udfylde sin profil. Stavefejl eller forkortelser kan betyde, at man ikke bliver fundet, når evt. gæster søger efter værter. Alle danske værter er overført til ServasOnline (og tak til Jens Henriksen og Sus Thestrup for det store arbejde), men det er som sagt en god idé at afprøve systemet og rette i sin egen profil til.

Hilsen Ingrid Pedersen (referent) 
Dette regnskab er 26.9.17 godkendt af : 

…………………………………..…………………………………..…………………………………..
Viggo Boller, ordstyrerJan DegrauweSus Thestrup


…………………………………..
Ingrid Pedersen


Opdateret 26-09-2017