Servas Danmark GF 2020. Udflugt til Ydby Hedes bronzealdergravhøje

Velkommen til Servas Danmark

- Bo hos de lokale og få nye venner over hele verden

Referat af generalforsamling 16. maj 2021 i Permatopia, Sjælland

Generalforsamlingen havde 18 deltagere. Det var: 

Jan Degrauwe, Karen Andersen (Permatopia), Jørgen Aaborn (Permatopia), Gregers Hoff, Marianne Skovgaard, Alice Vilstrup, Connie Berg, Mona Petersen, Francoise Brustis Landsdorf, Ingrid Pedersen, Bjarne Kjær, Didde Dalkvist, Sus Thestrup, Gunilla Heick, Christian Heick, Tarja Porkka Knudsen, Eva Honoré, Gunna Starck

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent. 
2. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. 
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 
4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer. 
5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag, herunder eventuelt fastlæggelse af kontingent. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 
7. Valg af revisor. 
8. Eventuelt.

1. Valg af dirigent og referent

Karen Andersen blev valgt som dirigent, Ingrid Pedersen som referent.

Det blev konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år

Servassekretær Jan Degrauwe nævnte i sin beretning, at det kun er syv måneder siden, at vi havde forrige generalforsamling, der var udsat til 29. september pga coronarestriktioner. Desuden sagde han:

Beretningsdiskussionen drejede sig mest om Servas Internationals nye afregningssystem, som forventes vedtaget. Diskussionen kredsede om opkrævning af kontingent hos alle danske medlemmer – herunder værter. Generalforsamlingen var positiv overfor at opkræve et mindre kontingent for værter, da de jo også har glæde af Servas. Bestyrelsen vil på næste generalforsamling komme med en redegørelse for, hvordan den har arbejdet med medlemsregistrering i Danmark og med et forslag til kontingentopkrævning i Danmark.

Flere var bekymrede for, om der bliver brugt unødigt mange penge i det internationale budget. Jan Degrauwe og Sus Thestrup, der deltager i det internationale arbejde, mener at der bliver sparet på omkostningerne, men vedligeholdelse af det altafgørende ServasOnline sluger næsten halvdelen af budgettet. Der er ingen lønnede medarbejdere i Servas International. 

Sus Thestrup understregede, at revision, orden og rutiner sikrer, at det internationale pengeforbrug dokumenteres korrekt, og at færre mennesker får flybilletter til at deltage i møder. 

Der var forskellige forslag til, hvordan vi kan undgå at betale negativ rente og gebyrer af vores (beskedne) formue i banken, men ingen blev vedtaget. 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

Kasserer Ingrid Pedersen gennemgik regnskabet, der desværre viste et underskud på 8819 kr. Det skyldes især, at der pga. corona har været meget få rejsende, og at vi har fået en professionel webdesigner til at lave en ny hjemmeside, som vi er meget glade for. 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 

4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer

Der var ingen indkomne forslag.

5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag, herunder eventuelt fastlæggelse af kontingent. 

Kassereren præsenterede et budget, hvor vi også regner med et beskedent underskud på 1875 kr. Det skyldes især, at vi kun budgetterer med 50 rejsende. 

Der blev ikke truffet nye beslutninger ang. kontingent, så basismedlemmer betaler fortsat 40 kr./årligt og rejsende betaler 260 kr. 

Som nævnt er bestyrelsen i gang med at gennemgå medlemskartoteket, og Eva Honoré, Tarja Knudsen og Alice Vilstrup tilbød at indgå i den gruppe, der skal arbejde med at sende mails og ringe til de enkelte medlemmer. 

Budgettet blev godkendt. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Didde Dalkvist og Ingrid Pedersen blev genvalgt til bestyrelsen. Alice Vilstrup blev nyvalgt. 

Marianne Skovgaard og Gunilla Heick blev genvalgt som suppleanter. 

7. Valg af revisor

Gunna Starck blev genvalgt.

8. Eventuelt

Her diskuterede deltagerne, hvordan man får flere (unge) med i Servas. En deltager fortalte, at hun giver sin børnebørn en konfirmationsrejse, hvor hun og den unge bor hos Servasværter. 

I august måned inviterer Gunna Starck igen til kaffe og kage i sin gårdhave ved Kultorvet i København. Datoen er som annonceret på hjemmesiden d. 14. august 2021. 

Referent: Ingrid Pedersen