Servas Danmark GF 2020. Udflugt til Ydby Hedes bronzealdergravhøje

Velkommen til Servas Danmark

- Bo hos de lokale og få nye venner over hele verden

Referat af generalforsamling 27. september 2020 i Thy

Generalforsamlingen fandt sted i Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Thy – et både dejligt og spændende sted.  Vi var desværre kun 12 deltagere, da en del meldte afbud pga. corona. 

Deltagere: Susanne Thestrup, Günther Neumann, Ellen Poulsen, Ingrid Pedersen, Gitte Grønbæk, Per Grønbæk, Alice Vilstrup, Mona Lolk, Jan Degrauwe, Anette Falk Lund, Steen Carlsen, Dorte Kjær

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent. 
  2. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. 
  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 
  4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer. 
  5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag, herunder eventuelt fastlæggelse af kontingent. 
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 
  7. Valg af revisor. 
  8. Eventuelt

1: Per Grønbæk blev valgt som dirigent og Ingrid Pedersen som referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt på Servas Danmarks hjemmeside servas.dk og i Nyhedsbrevet.

2: Jan Degrauwe aflagde bestyrelsens beretning og nævnte bl.a. at:

3: Fremlæggelse af regnskab. Kasserer Ingrid Pedersen gennemgik regnskabet. Vi havde et beskedent overskud på 1644 kr. Det burde have været større, men Servas International havde bedt os om at betale for både 2018 og 2019. Hidtil har vi betalt et år bagud. 

4: Der var ingen forslag fra hverken bestyrelse eller medlemmer.

5: Kassereren havde glemt at lave et budget, men vi må forudse væsentligt lavere indtægter i 2020 pga. corona, der forhindrer rejser. Udgifterne forventer vi bliver på samme niveau som 2019. Der er pt ingen planer om at indføre kontingent for værter. Rejsende skal fortsat betale 260 kr. og basismedlemmer 40 kr. 

6: Valg. Susanne Thestrup, Dorthe Kjær og Jan Degrauwe blev genvalgt til bestyrelsen. Didde Dalkvist og Ingrid Pedersen var ikke på valg. 
Gunilla Heick og Marianne Skovgaard blev genvalgt som suppleanter.

7: Gunna Starck blev genvalgt som kritisk revisor.

8: Evt.
Her drøftede vi Servas Internationals økonomiske situation herunder de ’rige ’ lande (som Danmarks) forpligtelse til at sikre, at de fattige Servaslande fortsat kan bestå, selv om de ikke kan medfinansiere SI. Men uden dem, ville der være færre spændende Servaslande at besøge.

GF 2021: Næste års generalforsamling holder vi en af de sidste weekender i april 2021. Datoen bliver meldt ud snarest på Servas’ hjemmeside www.servas.dk. [siden mødet: Vi har allerede aftalt med Karen og Jørgen, der bor i det spændende Permatopia ved Karise, at generalforsamlingen 2021 bliver holdt der. Læs mere om stedet her: https://www.permatopia.dk/]

Hilsen Ingrid Pedersen, 28. september 2020

GF 2020 i centrets bygning “SkibstedFjord” som er bygget ind i bakken. masser af afstand mellem deltagerne
Travetur efter GF 2020 på Ydby Hede mellem bronzealdergravhøje
GF 2020 Rundvisning i Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
GF 2020 Rundvisning i Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
GF 2020 Rundvisning i Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
GF 2020 Rundvisning i Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi